Markarbeten
i skåne & halland

Våra entreprenadtjänster

Greenteam Mark & Trädgård AB underhåller och anlägger alla typer av ytor för fastigheter, industrifastigheter, parker och bostadsområden. 


Våra uppdragsgivare är inom den offentliga och industriella sektorn samt bostadsrättsföreningar med flera. Många väljer att anlita oss med jämna mellanrum och även andra tider under året när det behövs en extrainsats. 


Vi är flexibla och kan anpassa oss efter våra kunders behov och lämnar alltid ett kvalitetsjobb väl utfört. Med lång erfarenhet har vi stor känsla för utveckling av befintliga utomhusytor och kan ge tips och inspiration för att sedan verkställa det hela. 


Kontakta oss gärna för ditt nästa trädgårdsprojekt!

Säsongsbetonade tjänster där vi följer årstiderna och utför en mängd olika uppdrag, större som mindre. 


På hösten kommer vi till er och höststädar era utomhusmiljöer genom att blåsa, kratta, bortforsla och framförallt "mala ner" löv till ny näring med våra maskiner.


När vintern har anlänt och snön faller anlitar ni oss för pålitligt snöröjning och halkbekämpning. 


Våren och sommaren är det full fart i naturen - anlita oss för att skötsel, underhåll och anläggningsarbeten. 

 • Markarbeten - stensättning, murar och lekplatser mm.

 • Trädgårdsarbeten - plantering, beskärning, underhåll av grönytor mm.

 • Entreprenadarbeten - schaktning, transport med traktor och lastväxlarvagn, dränering mm.

 • Trädfällning

 • Gräsklippning

 • Snöröjning

MILJÖPOLICY

och våra miljömål

Miljö

Greenteam Mark & Trädgård AB verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera arbetet utifrån dess miljöpåverkan.

Organisation:

Sedan 2006 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig inom företaget. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Våra huvudmål:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Handlingsplanens omfattning:

Källsortering av avfall
Vi källsorterar vårt avfall och lämnar för återvinning


Energisparåtgärder
Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder bl.a lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.


Miljöanpassade inköp
Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.


Miljökrav på våra produkter och tjänster
De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.


Miljökrav på våra leverantörer
Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.


Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning
Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. 


Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer
Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.